عمق فاجعه یعنی

چیزایی رو به کسی یاداوری و توصیه کنی

براش نکته بگی

در حالی که خودت 

جونت درمیاد 

همونارو عملی کنی

باید بهش یاداوری کنی که نباید براش مهم باشی در حالی که ...

خودم کردم که ...