1000تا سرباز جابجا کردن حق و الناس نیست

یک نفر رو از یه مدرسه بره مدرسه ی دیگه حق و الناس میشه😐😕

چقدر من بدبختم😕