درس رو از امروز شروع کردم ...

بر خلاف تصورم دوست ندارم بریم مسافرت ...امیدوارم که نریم

امیدوارم موفق بشم  و به امید خدا بتونم دهم رو خلاص کنم 

فقط یکم گیجم ...مثل پارسال که کلاسای تابستانم جور نشده ...

نه میتونم پیگیر باشم نه میتونم

اههه فقط این بده...

خدا کنه مدرسم هم عوض بشه واگرن من بخوام باز تو این مدرسه بمونم با این بچه ها و کادر دفتری گندش ...دقدمیکنم:|😢😭

خدایا خودت کمک کن از این گیجی و بهت در بیام

یکم زیاد هنگم...نمیدونم چرا