در حال دوست داشتن تواَم

مثل پیچک بى دیوار

مثل دُرناى بى جفت

مثل باران بى دلیل

در حال دوست داشتن تواَم

در حالى که 

دوستم ندارى..


#کامران_رسول_زاده