به شدت سرما خوردم

تقریبا میشه گفت رو به موتم😷😷


خیلی بده...

و من همچنان با فیزیک جان مشکل دارم:|