نه اهنگی 

نه صدایی

نه سکوتی

نه خوابی

نه بیدار بودنی

نه کنار کسی بودنی

نه ...

هیچ چیز ارامم نمیکند

خدایا کاری کن 

دلم حالش بد است

روح و روانم مرده است

دیگر بدتر از اینش مکن

جانم دارد جان میدهد ...

چه تاوانیست !

تاوان بد بودنم!

باشد قبول ... میدانم

زیاد بد بودم ...

خداوندا باشد 

میکشم این تاوان را 

فقط یکم آهسته تر ..

آخر نفس کم اوردم ...

کمی آهسته تر