دیشب کلا بیدار بودم ...

شب و روزم دوباره عوض شده ...

اینو خیلی دوست دارم ...

قشنگیش این بود که تا صبح بارون فوق و العاده ای اومد...

چه خوبه شب بیداری ...