چالش مانکن واقعی یعنی.. 

اون لحظه‌ای که بعد از مدتها تو خیابون میبینیش، و خشکت میزنه. 

🍂