بعضی وقتا هست که ادم فقط میتونه بگه باشه

جواب طولانی داره ...توضیح داره واسه کارات یا حتی کاراش ولی فقط میگی باشه ...گاهی وقتا هست فقط مجبوری یه لبخند بزنی که خودتم هیچوقت نمیتونی طعم اون لبخند رو بچشی ...

گاهی وقتا از اینکه یکی بهت حرفی میزنه دست و پات سر میشن ولی دهنت قفل میکنه و فقط لبخند و یا کلمه ی باشه ...

گاهی وقتا در مقابل حرفایی که میزنن و دفاعیه داری ولی نمیتونی دفاع کنی فقط سری تکون میدی یواس میری سمت اتاقت ...

گاهی وقتا از اتاقت بدت میاد ... میخوای بری بیرون ولی از ادما و شهرت بدت میاد فقط میخوای تنها باشی ولی اروم و قرار نداری ....

گریه میخوای نمیشه

خدا میخوای نمیشه

همراه میخوای نمیشه

اینجاست که فقط میتونی با کمی حرف زدن با خدا بری و بخوابی ....

فقط خواب...

*چند وقتیه مثل قبل نمیتونم حاضر جوابی کنم و مثل کسی که لاله یا توان گفتار نداره فقط میگم باشه همون ....

کاش بتونم حداقل یکم خوب بشم

خدایا گمکم کن