بیا امشب کمى عاشقترم باش

به مــرداب دلـم نیلوفرم باش


تو که خورشید مردادم نبودى

بیا مــاه شب شهــریورم باش


#طاهره_داورى