خاک جهان هستی تو سر منه خر که با یه دید 

دیگه رفتم پیشش و اون با یه دید دیگه گرفت ...

ینی خاک تو سر خر شانس خرم....

ینی ....

فیلم ...بازی ...دوسشون دارم