گاهی سکوت 
شرافتی دارد که گفتن ندارد!!!

همیشه درفشار زندگی 
اندوهگین مشو 
شاید خداست ...
که درآغوشش می فشاردتت !!!
اگریقین داری روزی پروانه میشوی ؛ بگذارروزگار.
هرچه میخواهد پیله کند