امشب بازم خوابم نبرد ... از ترسم اینکه باز خواب بمونم پیاده روی امروزو کنسل کردم و تمام سعیمو میکنم تا شب بیدار بمونم بلکه زود بخوتبم و خوابم رو نظم بشه ... 

خیلی بده اینطوری خوابم میاد ولی نمیبره ...

بتونم طاقت بیارم حله خداییش کارامم رو نظم میفته ...